Genel Bilgiler

A.    Misyon ve Vizyon

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın Misyonu, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için, dünyadaki ve ülkemizdeki teknik gelişmeler rehberliğinde, gerekli her türlü, yapı, tesis, bakım-onarım, imalat, etüd-proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektir.  Mevcut personel ve donanım ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm üretmek, gelecekteki çağdaş nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekânları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde temin ederek çağdaş tesisler yaratmak.

 Vizyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın Vizyonu; Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Dünyadaki gelişmeleri de en verimli şekilde değerlendirerek kurumun işleyişi ve gelecekte varlığını sürdürebilmesi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmaktır.  Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlamaktır.

 B.    Yetki Görev ve Sorumluluklar

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

    a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

    b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

• Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

• Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

• Yatırım programlarının hazırlanmasını,

• Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,

• Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,

• Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek,

• Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak,

• Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak,

• Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması,

• Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,

• Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,

• Tahakkuk işlemlerini yapmak,

• İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek,

• Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,

• Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.